XYSRC安全测试范围

公告编号:2020090901作者:xysrc发布日期:2020/09/09

一、Web


    *.xiaoying.com

    *.yingzhongtong.com

    *.yingzt.com

    *.xystatic.com

    *.shixiwealth.com

    *.xiaoyinggroup.com

    *.xfin.cn

    *.yinzhong.cc


二、App


    摇钱花、小赢卡贷、小赢分期、够我花、小赢理财


三、公众号


    摇钱花官方、小赢卡贷、小赢钱包、小赢热点、时息财富、小赢理财


四、小程序

    小赢联盟


五、其他

    与小赢相关的IP、资产、情报等。